Betingelser for kjøp av varer og digitalt innhold

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard kjøpsbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, digitalytelsesloven og angrerettloven (samlet vil disse omtales som “forbrukerkjøpsregelverket” i denne avtalen) , og disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen, gir lovpålagt informasjon og utfyller lovverkets bestemmelser.

Avtalen består av disse kjøpsbetingelsene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid går det som særskilt er avtalt eller angitt i bestillingsløsningen foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av forbrukerkjøpsregelverket som regulerer kjøp av varer og digitalt innhold mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen regulerer kjøpet av varer eller digitalt innhold slik nærmere beskrevet i bestillingsflyten.

 

Selger er Max Social AS, organisasjonsnummer 925 602 590 som har adresse Akersgata 55, 0180 Oslo, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Den oppgitte prisen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, og i bestillingsløsningen angis også prisene for frakt der dette er relevant. 

Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Den oppgitte prisen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, og i bestillingsløsningen angis også prisene for frakt der dette er relevant. 

Betalingsmetode fremgår i bestillingsflyten, og tidspunkt for betaling skjer i det øyeblikket kjøper sender bestilling. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen eller innholdet sendes.

Digitale produkter: Levering skjer når kjøpet er gjennomført. Da vil du motta en mail med produktet. Produktet er en PDF-fil.

Fysiske produkter: Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av betalingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen eller i tråd med annen valgt leveringsløsning eller særskilt avtale. Ved kjøp av digitalt innhold fremgår leveringsmetode og leveringstidspunkt av bestillingsløsningen. Kjøper plikter å oppgi korrekt elektronisk leveringsadresse, f eks korrekt e-postadresse.

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper eller kjøpers representant har fått varene levert i tråd med punktet over.

Kjøper kan angre på kjøpet innen 14 dager fra kjøper mottok varen, med mindre kjøpet gjelder en ytelse som er unntatt angrerett (se nærmere nedenfor).

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Angreskjema er vedlagt denne avtalen og sendes også sammen med ordrebekreftelse, og kan benyttes ved bruk av angreretten. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Bruk av angreretten medfører ikke gebyr.

Selger kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøpers håndtering av ytelsene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til selger har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Unntak fra angrerett for enkelte ytelser, for eksempel digitalt innhold
For enkelte ytelser, har kjøper ikke angrerett. Dette gjelder bl.a. for varer som er fremstilt etter kjøperens spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg, levering av avis, tidsskrift eller magasin og levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Dersom et kjøp er unntatt angrerett, vil informasjon om dette fremgå i betalingsløsningen før kjøp er gjennomført.

Selger forplikter å levere en kontraktsmessig vare eller digitalt innhold, som oppfyller de forventninger kunden med rimelighet kan forvente til den ytelsen som er kjøpt og forøvrig i tråd med forbrukerkjøpsregelverket.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i hold til forbrukerkjøpsregelverket etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsregelverket etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Dette punkt utvider ikke kjøpers rettigheter utover det som følger av forbrukerkjøpsregelverket. Nærmere informasjon om kjøperens rettigheter fremgår av forbrukerkjøpsregelverket.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i hold til reglene i forbrukerkjøpsreglene etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Max Social AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med ditt kjøp. For mer informasjon om behandlingen av personopplysninger vises til Max Social AS’ personvernerklæring som er tilgjengelig Personvernerklæring.  Personvernerklæringen er også tilgjengelig i bestillingsløsningen og gjennom lenker på nettstedet.

Reklamasjoner kan sendes til lopmedliva@maxsocial.no, og må rettes til selger innen rimelig tid. Ved spørsmål rundt reklamasjon og andre kundehenvendelser kan forøvrig Løp med Liva sitt kundesenter kontaktes på: lopmedliva@maxsocial.no.

Kjøperen kan også ta kontakt med Forbrukertilsynet slik angitt på www.forbrukertilsynet.no

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis kunden er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Skroll til toppen